27 March 2008

A CERTAIN MESS - de Brakke Grond

EXPOSITIE: A CERTAIN MESS
Ang, Gilissen, Konrad, Lindhout

ZA 08 T/M ZO 30.03.08

Vier kunstenaars presenteren hun werk in een tentoonstelling die beschouwd kan worden als een beeldende component van het symposium over masteropleidingen in Fine Art, dat op 8 maart in de Brakke Grond in Amsterdam werd gehouden.

Vanuit de samenwerking tussen de masters-opleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel komen twee aan deze instituten verbonden docenten en twee (voormalige) studenten in deze tentoonstelling samen om onder andere de terminologie van het ‘mastership’ aan de orde te stellen. Zonder een kritische blik op het educatieve systeem los te laten, verkiezen de kunstenaars recent werk te tonen dat zich vanuit zijn autonomie verhoudt tot het werk van de anderen en het heersende discours omtrent de kunstvakopleidingen.

Joris Lindhout (Utrecht, 1981) beschouwt zijn nog jonge praktijk als een zich continuerend parcours van communicatie en kennisverwerving dat zich o.a. vertaalt in het bijeenbrengen van leesgroepen waarbinnen hij zich opstelt als organisator, moderator én deelnemer. Deze diversiteit aan rollen levert materiaal op waarmee een soort pamfletten worden gemaakt die een symbiose vormen tussen woord en beeld.

Filip Gilissen (Brussel, 1980) toont 'The Politics Of Success', een installatie waarbinnen een 6 minuten durende teaser uit het oeuvre van succes coach Brian Tracey wordt gescreend. Deze videoles of peptalk afkomstig van YouTube, in combinatie met de symposium simulatie, wensen een gevoel van vooruitgang in denken en visuele cultuur te bevragen.

Tiong Ang (Surabaya, 1961) laat in een samenstelling van posters, schilderijen en video’s een uiteenzetting zien van zijn hybride praktijk waarbinnen een solitaire, vanuit een modernistische traditie werkende atelierkunstenaar kan samensmelten met de mobiliteit van interdisciplinariteit, samenwerking en bevraging van de nieuwe media.

Aglaia Konrad (Salzburg, 1960) toont haar nieuwe 16mm film ‘sculpture house’ waarin architectuur en sculptuur in elkaar overvloeien. Het geluidswerk ‘conversaties’ laat verschillende posities rond architectuur en beeldhouwkunst aan het woord.


TEXT IN ENGLISH:

Four artists present their work in an exhibition that may be regarded as the visual component of the symposium on Master courses in Fine Art which was held in Brakke Grond, Amsterdam on 8 March.

As a result of the collaboration between the Masters courses at the Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht and the Hogeschool Sint-Lukas in Brussels, two of their staff members and two former students meet at the exhibition in order to discuss, among other things, the terminology of ‘mastership’. Without abandoning their critical view of the educational system, the artists have chosen to display recent work which, while being autonomous, relates to the work of the others and the present discourse around professional training in the arts.

Joris Lindhout (Utrecht, 1981) regards his budding practice as a self-continuing track of communication and acquisition of expertise which manifests itself in the bringing together of reading groups in which he acts as organiser and moderator as well as a participant. This diversity of roles gives rise to pamphlets that are a symbiosis of text and image.

Filip Gilissen (Brussels, 1980) Throughout the show
A Certain Mess, a 6 minute teaser on creativity selected from the oeuvre of business success trainer Brian Tracey, will be looped or screened in a simulated symposium setup. The video lesson or pep talk is accompanied of melodic in- and outro from The Success Training Channel - announcing Brian's coming but also referring to a web presence (TSTN.COM) where more of this success footage can be consulted. The installation wishes to focus a displaced audience on Tracey's definition of creativity and questions a certain sense of progress in thinking and visual culture.

Tiong Ang (Surabaya, 1961) displays, in a combination of posters, paintings and videos, a sample card of his hybrid practice within which a solitary studio artist, working from a modernistic tradition, can amalgamate with the communicative agency of interdisciplinarity, collaboration and questioning of the new media.
Aglaia Konrad (Salzburg, 1960) shows her new 16mm film ‘Sculpture House’ in which architecture and sculpture merge. De- and re-constructions of fragmentation, contradictions and cinematographic staging are some of the methods with which she allows us to share her perception of urban public space in installations.


OPENINGSTIJDEN
MAANDAG: 13h00 - 18h00
DINSDAG T/M VRIJDAG: 10h00 – 20h30
ZATERDAG: 13h00 – 20h30
ZONDAG: 13h00 – 17h00

TOEGANG GRATIS / ADMISSION FREE

http://www.brakkegrond.nl/KALENDERDETAIL.ASPX?CALID=409767



No comments: